واکسن غیرفعال روغنی آنفلوانزای طیور، روغنی، موسسه رازی

ترکیبات واکسن:
•    این واکسن حاوی سروتیپ غیر فعال شده انفلوانزای طیور (H9N2) با منشا بومی، ماده محافظ و یاور روغنی (ISA70) است.
شکل:
•    واکسن کشته به صورت روغنی