واکسن برونشیت عفونی سویه H52، موسسه رازی

واکسن برونشیت عفونی
سویه H-52
(زنده لیوفیلیزه)
فقط برای مصارف دامپزشکی