واکسن برونشیت عفونی سویه H-120،موسسه رازی

واکسن برونشیت عفونی
سویهH-120
(زنده – لیوفیلیزه)
فقط برای مصرف دامپزشکی