واکسن آبله طیور، موسسه رازی

واکسن آبله طیور
(زنده – لیوفیلیزه)
فقط برای مصرف دامپزشکی