نیوپاسول 101، واکسن کشته نیوکاسل سویه لنتوژن V4، پسوک

هر دز واکسن حاوی حداقل  EID50 108.5ویروس نیوکاسل سویه V4 در محلول بافر به همراه یاور روغنی و ماده نگهدارنده می باشد.