فلوپاسول، واکسن کشته آنفلوانزای طیور تیپ A و تحت تیپ H9N2،روغنی، پسوک

 

واكسن كشته آنفلوانزاي طيور تيپ A  و تحت تيپ  H9N2 با یاور روغنی جهت ایجاد ایمنی طولانی مدت

 فلوپاسول